86
Ср. Каменица – Мишелук II
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 4125/3 и 4125/4 К.О. Ср. Каменица
својина Град Нови Сад
површина парцеле 495 m² и 642 m²
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 40%

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П+1+Пк
површина основе  
укупна бруто површина свих етажа до 480 m²
садржај објекта стамбени простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПГР Мишелука са Рибњаком ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 57/2014) и ПДР Мишелука II у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 26/2017)