83
Сремска Каменица - Мишелук
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 4123/5 К.О. Сремска Каменица
својина Град Нови Сад
површина парцеле 663m²
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 40%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П+1+Пк
површина основе 265m²
укупна површина свих етажа до 480
садржај објекта стамбени и помоћни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПГР Мишелука са Рибњаком ("Сл. лист Града Новог Сада" број 57/2014);
ПДР Мишелука II у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" број 38/2008)