82
Футог - Улица Марка Перичина Камењара
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле

5841/2 К.О. Футог

својина Град Нови Сад
површина парцеле 535 m²
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 40%

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност максимално П+1+Пк
површина основе до 214 m²
укупна корисна површина свих етажа до 480 m² нето
садржај објекта стамбени (у оквиру кога је могуће формирање три независне јединице) или пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР линијског центра дуж улице царице Милице у Футогу ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 14/2014)