81
Телеп - Улица Болманска
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле

7401/2 К.О. Нови Сад II

својина Град Нови Сад
површина парцеле 259 m²
намена парцеле породично становање (двојни тип објекта)
индекс заузетости до 40%, заузетост приземним пратећим објектима може бити већи за 10%
индекс изграђености до 1,0

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност од П до П+1+Пк
површина основе до 104 m²
укупна корисна површина свих етажа до 480 m²
садржај објекта стамбени или пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 03/2012, 08/2012-исправка и 28/2014) и ПДР подручја Телепа у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 29/2007, 14/2014 и 28/2014)