80
ВЕТЕРНИК - Улица Добровољачка
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле

1248/2 и 1248/4
К.О. Ветерник

својина Град Нови Сад
површина парцеле 814 m² и 778 m²
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 30%
индекс изграђености  

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност главни објекат до П+1+Пк, као и приземни помоћни објекат, односно гаража површине до 30 m²
површина основе до 244 m² и 233 m².
укупна корисна површина свих етажа до 480 m² (нето), 600  m² (бруто).
садржај објекта стамбени или пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Ветерник ("Службени лист Града Новог Сада", број 27/2015)