76
Сремска Каменица - Мишелук
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 4124/2, 4124/7, 4124/8
К.О. Сремска Каменица
својина Град Нови Сад
површина парцеле 367m2, 395m2, 370m2
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 40%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П+1+Пк
површина основе 146m2, 158m2, 148m2
укупна површина свих етажа до 480m2
садржај објекта стамбени и помоћни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР Мишелука са Рибњаком ("Сл. лист Града Новог Сада" број 57/2014);
ПДР Мишелука II у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" број 38/2008)