72
ЧЕНЕЈ - Вука Караџића
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 185/1, 185/2 К.О. Ченеј
својина Град Нови Сад
површина парцеле 1.596 m2, 1.630 m2
намена парцеле породично становање
степен заузетости до 30%
индекс изграђености до 0,4
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П - П+1
површина основе до 480 m2, до 490 m2
укупна површина свих етажа до 638 m2, до 652 m2
садржај објекта стамбени и помоћни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Ченеј (Сл. лист Града Новог Сада број 58/2014)