72
ЧЕНЕЈ - Вука Караџића
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 185/2, 185/3 К.О. Ченеј
својина Град Нови Сад
површина парцеле 1.630 m2, 1.522 m2
намена парцеле породично становање
степен заузетости до 30%
индекс изграђености до 0,5

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П - П+1
површина основе 490 m2, 457 m2
укупна површина свих етажа 815 m2, 761 m2
садржај објекта стамбени и помоћни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насеља Ченеј ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 58/2014, 60/2014 - исправка и 55/2015)