69
РУМЕНКА - Партизанска
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 230 К.О. Руменка
својина Град Нови Сад
површина парцеле 427 m2
намена парцеле породично становање
степен заузетости до 40%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П+1+Пк
површина основе до 170 m2
укупна површина свих етажа до 480 m2
садржај објекта стамбени, пословни и помоћни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Руменка ("Сл. лист Града Новог Сада" број 21/2015)