63
КАЋ - Р. Добановачког - Др М. Стојановића - Ж. Зрењанина
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 2535/4 К.О. Каћ
својина Град Нови Сад
површина парцеле 520m2
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 40%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П+Пк
површина основе око 240 m2
укупна површина свих етажа до 480 m2
садржај објекта стамбени простор (помоћни и гаража)

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насеља Каћ ("Сл. лист Града Новог Сада" број 8/1999, 8/2001, 17/2003 и 25/2006)