11
КАЋ - Улица Стефана Немање
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 428/2, 428/3, 428/4... К.О. Каћ
својина Град Нови Сад
површина парцеле 24 парцеле по око 800 m²
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености до 0,8

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност од П до По+П+1, Су+П+Пк или П+1+Пк
површина основе око 400 m²
укупна површина свих етажа до 480 m2
садржај објекта стамбени или пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насеља Каћ ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/2013)