11
КАЋ - Улица Стефана Немање
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број и површина парцеле

428/2 (745m²), 428/3 (775m²), 428/4 (776m²), 428/5 (776m²), 438/6 (775m²), 428/55 (760m²), 428/54 (781m²), 428/53 (774m²),
428/52 (835m²), 428/50 (802m²), 429/7 (978m²), 429/6 (918m²) и 429/5 (891m²),

својина Град Нови Сад
површина парцеле 745m² - 978m²
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености до 0.8

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност од П до По+П+1, Су+П+Пк или П+1+Пк
површина основе око 400 m²
укупна површина свих етажа до 480 m²
садржај објекта стамбени или пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насеља Каћ ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/2013)