52
РУМЕНКА - Блокови око Улице Бачке
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 2046/20, 2050/10,16, 2057/6,7,10, 2066/3, 2067/4,5,6 К.О. Руменка
својина Град Нови Сад
површина парцеле 516 - 660 m2
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 40%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност за стамбени П+1+Пот; за помоћни и пословни П
површина основе

до 206 - 264 m2

укупна површина свих етажа до 516 - 660 m2
садржај објекта стамбени, пословни и помоћни простор

НАПОМЕНЕ
Стамбенa зграда удаљена од суседних међа 1,0 односно 3,0m

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Руменка ("Сл. лист Града Новог Сада" број 21/2015)