34
ФУТОГ - Улица Голуба Бабића
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 1903/3, 1903/4 и 1903/6 К.О. Футог
својина Град Нови Сад
површина парцеле 410 m2, 423 m2 и 444 m2
намена парцеле породично становање
степен заузетости до 40%
индекс изграђености до 0,8
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П+1+Пот
површина основе 3 x 160 m2
укупна површина свих етажа 3 x 320 m2
садржај објекта становање

НАПОМЕНЕ
За парцеле 1903/3,4,6 потребно је претходно изградити уличну канализацију за одвођење атмосферских вода

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Футог ("Сл. лист Града Новог Сада" број 45/2014)