32
ФУТОГ - Улица Козарачка
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 2461/1 К.О. Футог
својина Град Нови Сад
површина парцеле око 400 m2
намена парцеле породично становање
степен искоришћености до 40%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П+1+Пот
површина основе 160 m2
укупна површина свих етажа 440 m2
садржај објекта становање

НАПОМЕНЕ
Потребно претходно насипање терена 1-1,5 m

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Футог ("Сл. лист Града Новог Сада" број 45/2015)