29
СТЕПАНОВИЋЕВО - Иве Лоле Рибара
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 536/2 К.О. Степановићево
својина Град Нови Сад
површина парцеле 594 m2
намена парцеле породично становање
степен искоришћености до 30%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П - П+1+Пот
површина основе до 170 m2
укупна површина свих етажа до 475 m2
садржај објекта стамбени простор, могућа изградња пословног простора за терцијарне делатности

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
РП насеља Степановићево ("Сл. лист Града Новог Сада" број 10/2000)