25
КАЋ - Владимира Роловића
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 2471/5 К.О. Каћ
својина Град Нови Сад
површина парцеле 505 m2
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености до 0,8

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност од П до По+П+1, Су+П+Пк или П+1+Пк, П
површина основе до 253 m2
укупна бруто површина свих етажа до 404 m2
садржај објекта стамбени или пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насеља Каћ ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/2013)