20
ЧЕНЕЈ - Партизанска
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 461/2 К.О. Ченеј
својина Град Нови Сад
површина парцеле 1.066 m2
намена парцеле породично становање
степен заузетости до 30%
индекс изграђености до 0,4
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П - П+1
површина основе око 400 m2
укупна површина свих етажа до 540 m2
садржај објекта стамбени и помоћни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Ченеј (Сл. лист Града Новог Сада број 58/2014)