16
КОВИЉ - Ђорђа Бешлина
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 163/1 и 163/2 К.О. Ковиљ
својина Град Нови Сад
површина парцеле 1.814 m2 и 1.808 m2
намена парцеле пољопривредно домаћинство
степен искоришћености стамбени део до 30%
економски део до 50%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+1+Пот
површина основе стамбени део око 150 m2
економски део око 300 m2
укупна површина свих етажа стамбени део до 420 m2
економски део око 300 m2
садржај објекта стамбени и економски простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насеља Ковиљ ("Сл. лист Града Новог Сада" број 15/99, 17/2003 и 14/2009)